Rectangle, Font, Line
Rectangle, Font, Line

DISCLAIMER

Marc ter Horst (Kamer van Koophandel: 06058657), hierna te noemen Tubeworkx, verleent u (“de website bezoeker) hierbij toegang tot www.tubeworkx.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Tubeworkx behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan de website bezoeker mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Tubeworkx.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Tubeworkx spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op de Website aangeboden teksten en afbeeldingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten en afbeeldingen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tubeworkx. Alle teksten op de Website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tubeworkx nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de Website opgenomen teksten en afbeeldingen liggen bij Tubeworkx.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tubeworkx, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.